Ny og mere transparent præsentation af resultatopgørelsen

DONG Energy vil fra og med første kvartal 2011 præsentere sine finansielle resultater på en ny og mere transparent måde for at bedre illustrere det underliggende resultat. Den nye fremstilling af resultatopgørelsen er et udtryk for et ønske om bedre at afspejle koncernens aktive risikostyring i regnskabet.

DONG Energy har i de seneste år udvidet forretningsaktiviteterne på flere energimarkeder. Denne udvikling har betydet, at omfanget af risikostyringen på nogle områder er øget for at sikre større værdiskabelse og sikkerhed om koncernens økonomi. Dette sker ved helt eller delvist at fastlåse (afdække) værdien af koncernens produktion samt ved køb og salg af energi for at undgå påvirkning fra ugunstig udvikling i markedspriserne.

DONG Energy’s ambition er at fuldt reflektere risikostyringen i regnskabet.  For at efterkomme dette har koncernen benyttet sig af bestemmelserne for regnskabsmæssig sikring af pengestrømme (IAS 39). Formålet med bestemmelserne er at matche den regnskabsmæssige indregning af afdækningsforretningen med den regnskabsmæssige indregning af de sikrede indtægter og omkostninger således, at der opnås samtidighed i resultateffekten. Dermed opnås den udlignende effekt, som afdækningsforretningen økonomisk set har, også i den regnskabsmæssige fremstilling.

Den aktive risikostyring har dog medført, at det i stigende grad er blevet vanskeligt at opfylde de krav, som stilles til regnskabsmæssig afdækning af pengestrømme. Samtidighed mellem det afdækkede (indtægter og omkostninger) og afdækningsforretningen har således i visse tilfælde været vanskelig at opnå efter IAS 39.

I det tilfælde bestemmelserne ikke overholdes, skal afdækningsforretningerne løbende markedsværdireguleres, hvilket kan give anledning til store udsving i resultatopgørelsen uagtet, at afdækningsforretningerne har reduceret den økonomiske risiko. Koncernen har med virkning fra 1. januar 2011 derfor fravalgt at benytte sig af afdækningsreglerne i IAS 39 for de fleste afledte finansielle instrumenter til afdækning af fremtidige pengestrømme. Dermed klassificeres disse ikke længere som regnskabsmæssig sikring.

Der introduceres i stedet for en kolonneopdelt resultatopgørelse med henblik på at sikre større transparens i regnskabsaflæggelsen. Den nye kolonneopdelte resultatopgørelse er i overensstemmelse med opstillingskravene i IFRS og vil blive revideret af koncernens eksterne revisorer som en naturlig del af årsrapporten.

Den kolonneopdelte resultatopgørelse består af følgende tre kolonner: 

  • Business performance
  • Justering
  • IFRS

Summen af business performance resultatet og justeringskolonnen giver IFRS resultatet.

Business performance resultatet reflekterer den interne styring af koncernen. Resultatet er korrigeret for midlertidige udsving i markedsværdien af kontrakter, herunder afdækningsforretninger vedrørende andre perioder. Den økonomiske effekt af afdækningerne indregnes således i resultatopgørelsen i samme periode som den afdækkede kommercielle eksponering. Dermed udtrykker business performance resultatopgørelsen bedre den reelle økonomiske effekt af koncernens aktiviteter i rapporteringsperioden.

Justeringskolonnen består af tidsmæssige forskelle vedrørende udvikling i markedsværdien af kontrakter, herunder afdækningsforretninger, der udskydes frem til den periode, hvori de skal indregnes. Justeringskolonnen vil akkumulere til nul over tid.

I IFRS resultatet indregnes afdækningsforretninger vedrørende de ovenfor nævnte kommercielle eksponeringer til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen i IFRS-regnskabet uafhængigt af, hvilken tidsperiode de vedrører. Da DONG Energy indgår afdækningsforretninger på op til 5 års sigt, kan dette give store resultatpåvirkninger i enkelte perioder.

Den nye kolonneopdelte resultatopgørelse har ikke nogen effekt på pengestrømsopgørelsen eller koncernens kapitalstrukturnøgletal. Det er alene en mere transparent og retvisende fremstilling af koncernens resultat for den pågældende rapporteringsperiode.

Fra og med første kvartal 2011 vil DONG Energy rapportere efter den nye kolonneopdelte resultatopgørelse.

Telekonference kl. 13.00 i dag
DONG Energy vil afholde en telekonference kl. 13.00 i dag for investorer og analytikere for at uddybe den nye fremstilling af resultatopgørelsen. På denne telekonference bliver også historiske sammenligningstal for Business performance præsenteret. 

Telefonnummer til telekonferencen:

Danmark: +45 32 71 47 67
International: +44 207 509 5139

Telekonferencen kan følges live på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/webcasts.aspx

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før telekonferencen på følgende adresse: http://www.dongenergy.com/da/investor/praesentationer/pages/finansielle_praesentationer.aspx

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2011 eller det forventede investeringsniveau.

 

For yderligere information, kontakt: 

Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560 

Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750

 

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i 2010. For yderligere information, se www.dongenergy.com