Delårsrapport for første kvartal 2008

Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter:  Omsætningen for 1. kvartal 2008 udgjorde 15.080 mio. kr.  EBITDA steg med 3% og udgjorde 3.186 mio. kr. mod 3.102 mio. kr. i 1. kvartal 2007, med følgende fordeling på DONG Energy's fire segmenter: o E&P 1.262 mio. kr. mod 473 mio. kr. i 1. kvartal 2007 svarende til en vækst på 167%. Stignin-gen skyldes væsentlig højere produktion samt højere olie- og gaspriser o Generation 803 mio. kr. mod 1.750 mio. kr. i 1. kvartal 2007 svarende til et fald på 54%. Ned-gangen skyldes mindre positiv effekt af prissikringer samt lavere termisk produktion o Distribution 592 mio. kr. mod 444 mio. kr. i 1. kvartal 2007 svarende til en vækst på 33%. Stig-ningen skyldes primært lavere omkostninger i kvartalet o Markets 554 mio. kr. mod 499 mio. kr. i 1. kvartal 2007 svarende til en stigning på 11%. Stig-ningen skyldes primært højere gasafsætning  Resultat efter skat blev 1.252 mio. kr. mod 1.255 mio. kr. i 1. kvartal 2007  EBITDA og resultat efter skat for 2008 forventes fortsat at blive på niveau med 2007, som senest udmeldt i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2007 den 11. marts 2008 ”Det har været et tilfredsstillende første kvartal på niveau med samme kvartal sidste år - og vi er på ret-te spor til at levere det resultat for hele 2008, som vi har lovet. Første kvartal bar præg af nye spændende forretningsinitiativer for DONG Energy. Vi har igangsat vo-res 2. Generations bioethanol anlæg i Kalundborg og desuden kunne vi i marts annoncere vores el-bilsprojekt, der har som mål, at tilbyde en elinfrastuktur, som vil kunne reducere udslippet af CO2 fra den danske bilpark væsentligt. Endelig har vi afholdt vores gasrelease-auktion som er forløbet tilfreds-stillende.” siger Anders Eldrup, Adm. direktør. Yderligere information: Louise Münter Media Relations Telefon: 9955 9662 Steen Juul Jensen Investor Relations Telefon: 9955 9724