Responsible Business Partner-program

Vi ønsker at arbejde med ansvarlige forretningspartnere. Derfor har vi et program hos Ørsted, vi kalder Responsible business partner programme (RPP-programmet), og som giver os mulighed for at samarbejde med leverandører og joint venture-partnere om at forbedre sociale, miljømæssige og etiske forhold i vores forsyningskæde. Programmet er en vigtig del af vores strategi om at skabe en bæredygtig og ansvarlig forsyningskæde.

Vores etiske regelsæt for samarbejdspartnere danner grundlag for engagement med dem og understøtter, en god og åben dialog om deres overholdelse af de sociale, miljømæssige og etiske forventninger beskrevet i regelsættet

Vi har tre grundliggende principper for vores lerverandørsamarbejde

Løbende forbedringer

Vi forventer, at vores samarbejdspartnere løbende identificerer forbedringsmuligheder i forhold til overholdelse af vores etiske regelsæt

Due diligence hos leverandører

Vi forventer, at vores samarbejdspartnere sikrer, at høj risiko underleverandører til Ørsted, overholder vores regelsæt eller et tilsvarende regelsæt.

Samarbejde

Vi støtter vores samarbejdspartnere gennem dialog, feedback og kompetenceopbygning.

Sådan arbejder vi - vores fire trin

RPP-programmet er en integreret del af Ørsteds globale indkøbssystem. I samarbejdet med vores leverandører benytter vi en firetrinsproces for at sikre vedblivende resultater og løbende forbedringer.

Accept

Vores etiske regelsæt indgår i alle Ørsteds standardkontrakter. Når vores leverandører indgår en kontrakt os, accepterer de at leve op til de forventninger, der er beskrevet i regelsættet.

Risikovurdering

Med udgangspunkt i risikoen i det enkelte land og for den enkelte kategori samt vores kommercielle engagement under kontrakten laver vi en prioritering af de samarbejdspartnere, vi ønsker at vurdere yderligere

Vurdering

Vi gennemgår relevante ledelsessystemer og praksis hos vores samarbejdspartnere for at vurdere, om de lever op til forventningerne i vores etiske regelsæt.

Forbedring

Er der forbedringspotentiale, aftaler vi en plan med samarbejdspartneren. Planen omfatter de forbedringer, der skal iværksættes, og vi følger løbende op på hvor godt og effektivt de implementeres.
Du kan få yderligere information om RPP-programmet hos: responsiblepartners@orsted.dk

Vores etiske regelsæt for samarbejdspartnere og due diligence overholder følgende konventioner m.m.:

 • FN’s menneskerettighedserklæring
 • FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv
 • OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder
 • De ti principper i FN’s Global Compact
 • FN’s konvention om barnets rettigheder
 • FN’s konvention mod korruption
 • Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO’s) konventioner om afskaffelse af alle former for tvangsarbejde (konvention nr. 29 og 105)
 • Afskaffelse af børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)
 • Afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (ILO-konvention nr. 111 og 100)
 • Foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig (ILO-konvention nr. 87)
 • Retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 98)
 • International standard for social ansvarlighed (SA8000)
 • International standard for arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18000)
 • Standarder for miljøledelsessystemer (ISO 14000-serien)
 • International standard for samfundsansvar (ISO 26000)
 • International standard for bæredygtige indkøb (ISO 20400)
 • Den britiske anti-korruptionslov (UK Bribery Act)
 • Den britiske lov om bekæmpelse af moderne slaveri (UK Modern Slavery Act)
 • Paragraf 1502 i den amerikanske Dodd-Frank-lov: Konfliktmineraler
 • WindEuropes brancheprincipper for bæredygtighed i forsyningskæden (Industry Principles for Supply Chain Sustainability)
 

Whitepaper

En omstilling af det globale energisystem kan bekæmpe klimaforandringerne