Samfund

Med programmerne inden for dette område understøtter vi relationerne til vores interessenter. Vi ønsker at bidrage positivt til de samfund, vi er en del af, og i lokalsamfund er der en naturlig forventning om, at vores investeringer skaber vækst og arbejdspladser. Vi skal opføre os ansvarligt, og vi vil gerne sikre os, at vores forretningspartnere gør det samme.
God forretningsadfærd

God forretningsadfærd

God forretningsadfærd er en forudsætning for vores kunders, interessenters og aktionærers tillid til os. Vi har løbende tiltag, der skal fastholde en etisk virksomhedskultur, blandt andet træning af alle medarbejdere, ledelsen og bestyrelsen.

Vores politik om god forretningsadfærd er rammen for vores arbejde. Her slår vi fast, at vi har nultolerance over for korruption, svindel og andre former for upassende forretningsadfærd. Kontrolmekanismer sikrer, at politikken bliver overholdt. Vi har en Compliance-komité og en uafhængig intern revisionsenhed, der følger området tæt. Medarbejdere og forretningspartnere kan indberette alvorlige bekymringer til vores whistleblower-hotline. Derudover kan medarbejderne selvfølgelig altid tage fat i deres nærmeste leder i tilfælde af gråzoner for god forretningsadfærd.

Sådan forklares udviklingen
I 2016 handlede to sager om interessekonflikter, mens en enkelt sag handlede om returkommission fra leverandører. Sagerne har haft konsekvenser for de involveredes ansættelse hos os.

Hos Ørsted arbejder vi i et konkurrencepræget og udfordrende miljø, særligt i takt med at vi ekspanderer på nye markeder. Både som virksomhed og som individer møder vi finansielle, tekniske, kommercielle og menneskelige udfordringer hver eneste dag. For at sikre vores fortsatte succes skal vi reagere på disse udfordringer ved at handle med integritet i vores forretninger med kunder, leverandører, agenter, kolleger og andre interessenter. Med vores politik for god forretningsadfærd arbejder vi systematisk for at sikre god praksis på tværs af alle vores forretningsaktiviteter og i alle lande, hvor vi driver virksomhed.

 • Politikker

  Politikker
  Vi har principper og politikker, der skal sikre god forretningsadfærd:

  • DONG Energy Way: Fundamentet for vores arbejde er de fem styrende principper i DONG Energy Way. Et af principperne er integritet, som for os betyder, at vi er åbne og troværdige og opretholder høje etiske standarder i vores forretningsaktiviteter.
  • Forpligtelse til bæredygtighed: Vi har en overordnet politik for bæredygtighed, som vi kalder vores forpligtelse til bæredygtighed. Den indebærer, at vi forpligter vi os til at overholde alle gældende love og bestemmelser og arbejde mod alle former for korruption og bestikkelse.
  • Politik for God Forretningsadfærd: Vi har en politik for god forretningsadfærd, som gælder for alle medarbejdere og vores bestyrelse. Politikken indeholder retningslinjer for anti-korruption, etisk forretningsadfærd og integritet.
 • Undervisning og implementering
  Undervisning og implementering
  Vi afholder kurser om god forretningsadfærd, som bestyrelsen og alle medarbejdere skal gennemføre. Kurset er baseret på en e-learning-platform, som udfordrer medarbejderne om konkrete sager vedrørende etiske forretningsadfærd. Leadership Forum, der består af de 400 øverst placerede ledere i DONG Energy, skal gennemføre kurset hvert andet år.
 • Kontrolmekanismer og tilsyn

  Kontrolmekanismer og tilsyn
  Vi har kontrolmekanismer, som skal sikre at vores procedurer er robuste:

  • Hvert år gennemfører vi en juridisk risikovurdering af vores væsentligste juridiske risici, som indgår i koncernens risikovurdering som beskrevet i vores årsrapport. Hermed sikres den løbende tilpasning af vores program.
  • Vores medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører, kunder og andre med tilknytning til os har mulighed for at indrapportere alvorlige lovovertrædelser, såsom bestikkelse, bedrageri og andre lovovertrædelser, til vores whistleblower hotline. Formanden for Revisions- og Risikokomiteen, der er består af bestyrelsen for DONG Energy A/S, har ansvaret for vores whistleblower hotline.
  • Vores interne revisionsafdeling kommer med forslag til forbedringer og måder, hvorpå vi kan effektivisere vores processer og kontrolmiljø. Afdelingen refererer til Revisions- og Risikokomitéen, hvilket betyder, at afdelingen er uafhængig af vores overordnede ledelsesstrukturer.

  Vores Compliance-komité, som er ledet af vores administrerende direktør, har til opgave at føre tilsyn med politikken for god forretningsadfærd To gange om året overvåger komitéen blandt andet alle tilfælde, hvor vi identificerer manglende overholdelse af juridiske forhold vedrørende vores politik for god forretningsadfærd, whistleblower-sager, sponsorater og donationer, materielle gaver og underholdning, der tilbydes eller modtages af vores medarbejdere og vores forskellige lovmedholdighedsprojekter.

 • DONG Energy's performance i 2016
  DONG Energy's performance i 2016
  I 2016 havde vi tre berettigede whistleblower-sager. To af sagerne omhandlede interessekonflikter i forbindelse med eksterne samarbejdspartnere, og én sag omhandlede returkommission fra to leverandører. Sagerne har haft konsekvenser for de involverede medarbejdere og konsulenters ansættelse hos os.

  Ingen af de indberettede sager var af forretningskritisk karakter og har ikke påvirket vores finansielle resultater. Vi tager sådanne sager meget seriøst og gør hvad vi kan for at undgå, at lignende tilfælde opstår igen.
Ansvarlige forretningspartnere

Ansvarlige forretningspartnere

Vi har mere end 22.000 leverandører og joint venture-partnere fra hele verden. Nogle steder er praksis for overholdelse af internationale standarder for menneske- og arbejdstager­rettigheder, miljø og antikorruption mindre stærk end i Danmark. Der hjælper vi vores partnere med at leve op til de internationale standarder.

Som første skridt skal forretningspartnere altid acceptere vores etiske regelsæt. Vi risikoscreener kontrakter for at identificere de forretningspartnere, vi vil prioritere. Dernæst vurderer vi på hvilke områder af vores etiske regelsæt, de skal forbedre sig ved at anvende spørgeskemaer eller besøge dem. På de identificerede områder samarbejder vi om at ud­vikle og implementere en forbedringsplan.

Sådan forklares udviklingen
I 2016 afsluttede vi ét meget væsentligt forbedringspunkt vedrørende antikorruption. Derudover afsluttede vi 15 væsentlige forbedringspunkter: 14 grundet tilfredsstillende forbedringer udført af forretningspartneren og ét grundet afbrydelse af det kommercielle forhold. 

Læs vores etiske regelsæt for forretningspartnere her

Lokalt engagement

Lokalt engagement

De lokalsamfund, hvor vi er til stede, har en forventning om, at vi som virksomhed tager hensyn til de lokale borgere, og at vi bidrager til vækst og beskæftigelse i området.

Vi gennemfører offentlige konsultationsprocesser, hvor det er krævet og forventet, før vi bygger ny energiinfrastruktur i et område. Vi går desuden i dialog med centrale lokale aktører, der hvor vi arbejder, herunder lokale myndigheder, erhvervsorganisationer og interesseorganisationer. Dialogen fortsætter, så længe vi er til stede i området. På den måde har vi fingeren på pulsen og kan opbygge et tillidsfuldt forhold. Og vi kan forebygge eller håndtere situationer, som ellers ville skabe uenigheder.

I 2017 vil vi etablere fælles retningslinjer for lokalt engagement. Det er især blevet relevant nu, hvor vi bevæger os ind på nye markeder i USA og Taiwan.

Ansvarlig skattehåndtering

Ansvarlig skattehåndtering

Samfundet er afhængigt af skatter for at kunne fungere. Og som virksomhed er vi afhængige af samfundets infrastruktur, robuste retssystemer og veluddannede medarbejdere.

Vi har en politik for, hvordan vi arbejder med skat. Vi vil overholde både skattelovgivningens ordlyd, men også lovgivers intention med loven. Vi er samtidig i tæt dialog med interessenter og andre virksomheder om, hvad ansvarlig skattehåndtering betyder for en virksomhed som vores.

Vi har implementeret processer og systemer, der skal sikre, at vores interne faktureringer er i overensstemmelse med loven. Samtidig gennemgår relevante medarbejdere træning i vores skattepolitik, vi følger skattelovgivningen på de markeder, hvor vi agerer, og vi vurderer løbende risici på skatteområdet.

Sådan forklares udviklingen
På baggrund af resultatet af aktiviteterne i Danmark samt genbeskatning ved frasalg af 50 % af Race Bank og Burbo Bank Extension, er der betalt DKK 3.182 mio. i skat i 2016.

Bedre omdømme

Bedre omdømme

Et godt omdømme er vigtigt, når vi skal drive vores forretning. Vi har generelt et godt omdømme på vores internationale markeder, men i Danmark ligger det lavere. Det vil vi gerne ændre på. Vi vil vise vores interessenter, at vi er en virksomhed, man kan have tillid til, og som bringer værdi til samfundet.

Vi har et mål om at opnå en omdømmescore blandt den danske befolkning på mindst 55 ud af 100 i 2020. Vi har identificeret fire områder, som er særligt vigtige: Vi skal fastholde høj integritet i vores forretning, fortsætte den grønne omstilling, hjælpe vores kunder med at spare på energien og være en attraktiv arbejdsplads.

Vi tog i 2016 hul på kampagnen 'Gør Danmark grønnere'. Som en del af kampagnen tog vi blandt andet danskerne med ud på havmøllesafari, og vi var rundt i landet med en virtuel udgave af en havmøllesafari for at lade danskerne komme endnu tættere på vores arbejde.

Sådan forklares udviklingen
Vores omdømme påvirkes af indikatorer som tillid og påvirkning på samfundet. I forbindelse med vores børsnotering i juni 2016 så vi en kortvarig stigning på +2 point.

Enzymteknologi skal afhjælpe Malaysias affaldsproblemer

Community Benefit Fund

Jobskabelse og økonomisk vækst i lokalområdet