Klima og miljø

Med programmerne inden for dette område bidrager vi til at begrænse klimaforandringer og beskytte naturressourcerne. Vi mindsker vores CO2-emissioner ved at bygge havmølleparker og udskifte kul og gas med bæredygtig biomasse på vores kraftværker. Og vi hjælper vores kunder med at spare på energien, så de også udleder mindre CO2. Når vi producerer energi, skal det desuden ske med respekt for naturen. Vi har et ansvar for at beskytte biodiversiteten og minimere vores affald.


​Grøn omstilling

​Grøn omstilling

Vi har som energivirksomhed et ansvar for at nedbringe vores CO2-emissioner.

Vi har tidligere haft et mål om at reducere CO2-emissionerne fra vores el- og varme­produktion med 60 % i 2020 sammenlignet med 2006. Nu løfter vi ambitionerne med en ny målsætning på 100 gCO2e/kWh i 2020 og 20 gCO2e/kWh i 2023. Siden 2006 vil det være en reduktion på 78 % i 2020 og 96 % i 2023.

Vi mindsker CO2-emissionerne ved at opføre havmølleparker og konvertere vores kraftværker fra kul og gas til bæredygtig biomasse. Som led i vores klimarapportering deltog vi i 2016 for første gang i Carbon Disclosure Pro­ject's spørge­undersøgelse. Vi opnåede scoren B og arbej­der på at forbedre den i 2017, blandt andet ved at justere vores måde at opgøre udledninger på til at følge normen, nemlig Greenhouse Gas Protocol.

Sådan forklares udviklingen
CO2-emissionerne fra vores el- og varmeproduktion var en smule højere i 2016 end i 2015, hvor den var 220 gCO2e/kWh. Dette skyldes primært en øget elproduktion baseret på kul og gas på vores kraftværker

​Indkøb af certificeret træbiomasse

Indkøb af certificeret træbiomasse

Efterhånden som vi udfaser brugen af kul på vores danske kraftværker, øger vi mængden af biomasse. Den biomasse, vi anvender, skal være bæredygtig, så den er CO2-neutral under afbrændingen og beskytter biodiversiteten.

Vi er en del af den danske brancheaftale om indkøb af bæredygtig biomasse. For at leve op til aftalen anvender vi certificeret biomasse som dokumentation for bæredygtighed, herunder certificeringsordningen Sustainable Biomass Partnership (SBP).

Indfasningen af brancheaftalen løber til 2019, hvor målet er, at 90 % af den bæredygtige biomasse, vi indkøber til vores kraftværker, skal være certificeret. I Ørsted går vi skridtet videre. Vores mål er at indkøbe 100 % certificeret biomasse i 2020.

Sådan forklares udviklingen
Siden den danske brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse trådte i kraft 1. august 2016, har 61 % af den biomasse, vi har modtaget, været certificeret bæredygtig. Det er højere end de 40 % for 2016, som aftalen kræver.

Læs mere om vores program for indkøb af bæredygtig biomasse


Se, hvordan vi sikrer, at den biomasse, vi anvender, er bæredygtig

Energibesparelser

Energibesparelser

Vores kunder ønsker en lavere energiregning og et mindre aftryk på klimaet. Det har vi hjulpet dem med siden 2006.

Vi tilbyder vores erhvervskunder at blive en del af vores klimapartnerskabsprogram. Gennem konkrete energisparetiltag er vi sammen om at reducere kundernes energiforbrug.

Som en del af vores projekt 'Få en lavere energiregning' tilbyder vi rådgivning om, hvordan man som privatkunde kan spare på sit forbrug. Som en del af projektet har vi en række testfamilier, som giver os indsigt i, hvilke tiltag der fungerer bedst for vores privatkunder, når de skal spare på energien.

Sådan forklares udviklingen
Vi prioriterer fortsat at sikre vores kunder energibesparelser. Det gør vi bl.a. ved at åbne et nyt kontor i Aalborg og ansætte flere energieffektivitetsrådgivere.

Beskyttelse af biodiversitet

Beskyttelse af biodiversitet

Som virksomhed har vi et ansvar for at udnytte naturens ressourcer så effektivt og ansvarligt som muligt. Det er samtidig en god forretning.

For eksempel har vores ingeniører fokus på at nedbringe mængden af de ressourcer, vi anvender, når vi bygger nye havmølleparker. Samtidig arbejder vi med at sikre, at så meget som muligt af vores eget affald kan genanvendes.

Vi har udviklet en teknologi, der gør det muligt at genanvende den organiske del af husholdningsaffald. Et affaldsbehandlingsanlæg baseret på vores REnescience-teknologi, som er det første af sin slags. REnescience opdeler husholdnings­affald i fraktioner, der så kan anvendes til at lave grøn energi eller genanvendes.

Sådan forklares udviklingen
Den samlede mængde affald er faldet fra 2015 til 2016. Der var ingen bemærkelsesværdige ændringer i fordelingen mellem affald til genanvendelse, forbrænding og deponi.

Læs vores QHSE-politik

Ressourcehåndtering

Ressourcehåndtering

Vi driver vores forretning med respekt for det omkringliggende miljø og biodiversitet.

Vores specialister udfører grundige miljø­undersøgelser, før vi bygger nye havmølleparker eller andre anlæg. Med afsæt i data under­søger vi, hvordan vores aktiviteter vil påvirke dyrearter og -populationer samt planter. Og vi implementerer forebyggende foranstaltninger, hvis undersøgelserne viser et behov for det.

Vi overvåger også vores drift. 97 % af de anlæg, vi driver, er miljøcertificerede efter ISO14001. Det er vores målsætning, at alle anlæg, som er drevet af os, og alle vores kontorer med over 20 ansatte, er certificerede ved udgangen af 2017. Certificering­en betyder, at vi vurderer vores miljørisici og gennemfører løbende forbedringer, når det er nødvendigt. Skulle uheldet være ude, har vi faste procedurer for at udbedre situationen.

Sådan forklares udviklingen
Af de otte væsentlige miljøuheld i 2016 registrerede Bioenergy & Thermal Power tre uheld sammenlignet med nul i 2015. Årsagerne var flyveaske fra kraftværker og udslip af olieprodukter.

Læs vores QHSE-politik

Farvel til kul

Tætte partnerskaber fremmer besparelse