Ledelse

Bestyrelsen og koncernledelsen

Hos Ørsted har vi en todelt ledelsesstruktur bestående af bestyrelsen og koncernledelsen

Ledelsen

/
Ledelsesgrundlag
 • Kompetenceoversigt

  Ørsted lægger vægt på, at bestyrelsens medlemmer har betydelig viden og erfaring fra ledelseshverv i større danske og udenlandske erhvervsvirksomheder med en bred vifte af aktivitetsområder, herunder aktiviteter på områder, som har direkte relation til selskabets forretningsområder.

  Bestyrelsen har udarbejdet en oversigt over de kompetencer, som bør være repræsenteret i Ørsteds bestyrelse. Du kan finde kompetenceoversigten via linket nedenfor.

  Download

  Kompetenceoversigt for medlemmer af bestyrelsen i Ørsted A/S

   

 • Revisions- og risikokomité

  Bestyrelsen har nedsat en Revisions- og risikokomité.

  Medlemmer og opgaver

  Benny D. Loft (formand), Peter Korsholm og Lene Skole er medlemmer af Revisions- og risikokomitéen.

  Medlemmerne af vores Revisions- og risikokomité besidder tilsammen de relevante kompetencer inden for økonomi, regnskab, revision og virksomhedens sektor.

  Komitéen hjælper bestyrelsen med at overvåge den finansielle og ikke-finansielle rapportering, finansielle og forretningsmæssige risici, overholdelse af lovgivning og krav fra offentlige myndigheder samt det interne kontrolmiljø.

  Komitéen godkender også rammerne for den interne og eksterne revisions arbejde, vurderer revisorernes uafhængighed og kompetence samt overvåger whistleblower-ordningen.

  Du kan downloade kommissoriet for revisions- og risikokomiteen via linket nederst.

  Møder i 2016

  Komiteen har i 2016 afholdt syv møder.

  Særlige arbejdsopgaver i 2016

  I 2016 implementerede Danmark en ny regulering vedrørende revision. Det har medført, at komitéens kommissorium er blevet opdateret med det ændrede ansvarsområde.

  Komitéen har også godkendt en ny politik for brug af koncernrevisor. Den indeholder blandt andet en grænse for brug af koncernrevisor til ikke-revisionsydelser på 100 % af koncernhonoraret samt en forhåndsgodkendelse af ikke-revisionsydelser. Komitéen kan godkende en overskridelse af grænsen.

  Vigtige opgaver i revisions- og risikokomitéen i 2016:

  Revision og regnskab

  • Implementering af ny revisorerklæring på koncernregnskabet
  • Gennemgang af præsentation af Oil & Gas som ophørende aktiviteter
  • Vurdering af behov for nedskrivninger af olie- og gasaktiver
  • Gennemgang af den regnskabsmæssige behandling af nyt aktieprogram for ledende medarbejdere
  • Gennemgang af hensættelser i forbindelse med ophævelse af kontrakten vedrørende Hejre-platformen
  • Implementering af ny struktur i kvartalsrapporten, årsrapporten og bæredygtighedsrapporten efter børsnoteringen
  • Gennemgang af forventninger til markedspriser, valutakurser, diskonteringssatser og risikofrie renter.

   

  Risiko

  • Gennemgang af IT-sikkerhed på det operationelle og administrative område samt 'cyber defence'
  • Vurdering af påvirkningen fra den britiske afstemning om udtræden af EU (Brexit)
  • Vurdering af likviditetsreserve og indfrielse af bankgæld og obligationer
  • Godkendelse af nyt mandat for rente- og inflationsrisikostyring

   

  Download

  Kommissoriet for Revisions- og risikokomitéen

 • Vederlagskomité

  Bestyrelsen har nedsat en Vederlagskomité.

  Thomas Thune Andersen (formand), Lene Skole og Pia Gjellerup er medlemmer af Vederlagskomitéen.

  Komitéen bistår bestyrelsen i at forberede og gennemføre Vederlagspolitikken. Udvalget vurderer og udarbejder anbefalinger om koncernledelsens lønregulering, bonusser, anvendelse af fastholdelsesordninger for nøglepersoner, anvendelse af engangsvederlag og indførelsen af nye kompensationselementer.

  Du kan downloade kommissoriet for Vederlagskomiteen via linket nedenfor.

  I 2016 har komitéen afholdt to møder. På møderne behandlede Vederlagskomitéen blandt andet indførelsen af et nyt aktieprogram og en række fastholdelsesordninger.

   

  Download

  Kommissoriet for Vederlagskomitéen

  Vederlagspolitik